ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÔNG NHÂN CỦA NOSCO SHIPYARD

ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÔNG NHÂN CỦA NOSCO SHIPYARD

Vào ngày 22/12/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh (“Sở LĐTBXH”) đã phối hợp với NOSCO Shipyard để tổ chức lớp đào tạo kiến thức về An toàn Vệ sinh Lao động (“ATVSLĐ”) cho công nhân tại nhà máy của chúng tôi tại Quảng Ninh (Miền Bắc Việt Nam).

Người hướng dẫn của khoá đào tạo, ông Hoàng Mạnh Tùng – Thanh tra viên của Sở LĐTBXH, nhấn mạnh mục đích của khoá đào tạo là nhằm cung cấp cho người lao động kiến thức về quyền và nghĩa vụ của họ trong quan hệ lao động với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khoá đào tạo cũng được tin tưởng sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên thông qua việc nâng cao nhận thức của người lao động đối với trách nhiệm trong công việc.

Trong những năm gần đây, công tác ATVSLĐ là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo của NOSCO Shipyard để đảm bảo môi trường lao động an toàn và giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động. Cùng với việc thực hiện các khoá đào tạo, NOSCO Shipayrd cũng dần hình thành một đội giám sát nội bộ với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ phận An toàn, Bộ phận Môi trường, Giám sát Nội bộ và Phòng Nhân Sự.