NIÊM YẾT BIỂU GIÁ DỊCH VỤ THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ TÀU LAI

NIÊM YẾT BIỂU GIÁ DỊCH VỤ THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ TÀU LAI

Thực hiện các quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh tại công văn số 154/CVHHQN-PC ngày 5 tháng 3 năm 2021 Công ty Cổ phần Nosco Shipyard niêm yết biểu giá dịch vụ thu gom xử lý chất thải từ tàu thuyền và dịch vụ cho thuê tàu lai như sau:

  1. Biểu giá dịch vụ thu gom xử lý chất thải tử tàu thuyền (Tải về)
  2. Biểu giá dịch vụ cho thuê tàu lai (Tải về)

Trân trọng.